Stor transformasjonseiendom for storhandel i etablert handelsområde i Harstad.

Skoleveien 12, 9407 Harstad

Sjelden eiendom med stort utviklingspotensial nært populært handelsområde i Harstad. Stor tomt på til sammen 17 185 m². Mulighet for utfylling av ytterligere 4 000 m² iht. mulighetsstudie.

Området er en del av Seljestad Handelspark i den nylig vedtatte kommuneplanen. Området er avsatt til sentrumsformål og skal avlaste sentrum. Det tillates enkeltetableringer av detaljhandel ut over begrensning i gjeldende reguleringsplan når hver enkeltetablering (forretning) er over 1500m² BRA.

Eiendommen har dermed et unikt transformasjonspotensiale når det nå åpnes for handel i tillegg til industri. Det er nærliggende å se for seg at eiendommen vil være svært attraktiv for "big-box" konsepter og plasskrevende virksomhet.

Informasjon på nettsiden er bare et utdrag av gjeldende salgsoppgave. Ta kontakt med megler for komplett salgsoppgave.

Areal: 4 740m²
Bruksareal: 4 740m²
Tomteareal: 17 185m²

Se full beskrivelse

Totalvurdering


Sjelden eiendom med stort utviklingspotensial nært populært handelsområde i Harstad. Stor tomt på til sammen 17 185 kvm. Mulighet for utfylling av ytterligere 4 000 kvm. iht. mulighetsstudie.

Området er en del av Seljestad Handelspark i den nylig vedtatte kommuneplanen. Området er avsatt til sentrumsformål og skal avlaste sentrum. Det tillates enkeltetableringer av detaljhandel ut over begrensning i gjeldende reguleringsplan når hver enkeltetablering (forretning) er over 1 500m² BRA.

Eiendommen har dermed et unikt transformasjonspotensiale når det nå åpnes for handel i tillegg til industri. Det er nærliggende å se for seg at eiendommen vil være svært attraktiv for "big-box" konsepter og plasskrevende virksomhet.

Selger har fått utarbeidet overordnede skisser med mulighetsstudier på hvordan eiendommen kan utnyttes. I den anledning er det vurdert at ved å sprenge ut eksisterende steinmasser mot hovedvegen, vil man få tilgang til stedlige utfyllingsmasser. Det vil dessuten øke synligheten fra hovedinnfartsvegen (RV 83) til Harstad sentrum, slik at eiendomens eksponering styrkes.

Veien har en årlig gjennomsnittrafikk i døgnet (ÅDT) på 7 000 - 21 000 biler. Med utfylling vil tomten være på nær 21 mål.
Eiendommen har tidligere vært benyttet til skipsverft med slipper, maskin- og sveiseverksted, og har inntil 2018 vært del av et større verftsområde.

Eiendommen er bare delvis utleid og delvis i bruk av eier, og hadde i 2020 en leieinntekt på NOK 2 642 300. Som utviklingseiendom blir denne svært attraktiv da den kan leies ut parallelt som den utvikles.

Areal

Bygning A "Jotunbygget": Næringsbygg med lager, verksted og kontor:

1. etasje:643 kvm. BRA

2. etasje:75 kvm. BRA3. etasje:351 kvm. BRA

Sum bygning: 1 069 kvm. BRA

Bygning B (Seaworks bygget): Administrasjonsbygg med lager og butikklokale:

Kjeller:167kvm. BRA

1. etasje:1 562 kvm. BRA

2. etasje:594 kvm. BRA

Sum bygning: 2 323 kvm. BRA

Bygning C - Lagerhall:

1. etasje: 352 kvm. BRA

Sum bygning: 352 kvm. BRA

Bygning D - Verksted/industrihall:

1. etasje:736 kvm. BRA

Mesanin:56 kvm. BRA

Sum bygning: 792 kvm. BRA

Bygning E - Enebolig med garasje:

Kjeller: 57 kvm BRA S-ROM

1. etasje: 102 kvm. BRA P-ROM

2. etasje: 45 kvm. BRA P-ROM

Sum bygning: 204 kvm. BRA totalt, 147 kvm. BRA P-ROM og 57 kvm. BRA S-ROM.

Eneboligen er innredet med 7 utleiehybler.

Totalt areal, alle næringsbygg: 4536 kvm BRA.
Opplysninger om areal er hentet fra verditakst. Megler har ikke kontrollmålt areal. Faktisk areal kan avvike fra opplyst areal. Et eventuelt avvik kan ikke gjøres gjeldende som mangelsgrunnlag.

Regulering

Kommuneplanens arealdel:

Plan ID: 605

Navn: Rullering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

Plantype: Kommuneplanens arealdel

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 02.09.2020

Delareal av tomt: 14 081 kvm.

Arealbruk: Sentrumsformål, nåværende.

Delareal av tomt: 1 352 kvm.

Arealbruk: Næringsbebyggelse, nåværende.

Se vedlagt kommuneplan for definisjon av arealene.

14 081 kvm av tomten er anmerket som område BS5 -

Sentrumsformål. Utdrag fra planbestemmelsene: I BS5 er arealene avsatt til sentrumsformål (....). Arealene skal avlaste sentrum. Det tillates enkeltetablering av detaljhandel ut over begrensningene i gjeldende reguleringsplan når hver enkeltetablering er over 1 500 kvm. BRA.


Reguleringsplan:

Plan ID: 539

Navn: Hjellholmen - fjernvarme

Plantype: Eldre reguleringsplan

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 29.04.2010

Plan ID: 525

Navn: Sjøkanten Senter

Plantype: Detaljregulering

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 04.09.2014

Plan ID: 411

Navn: RV 83, KANEBOGEN-BYSKILLET

Plantype: Eldre reguleringsplan

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 16.12.2004

Plan ID: 628

Navn: Remakrysset

Plantype: Detaljregulering

Status: Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse: 27.05.2016

Salgsobjekt

Salgsobjektet er 100 % av aksjer i Hokland Utvikling AS org. nr. 922 986 827 som har hjemmel til eiendommene. Selskapet eies av Hokland Holding AS org. nr. 914 453 356.

Kontakt:

Ben-Ruben Heimstad

977 14 629

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: