Kvaløyvågvegen 1451

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
4 990 000,-

Vaagen har samlet areal på omtrent 1.601.661 kvm. med spennende utviklingspotensial! Eiendommen ligger i natuskjønne omgivelser med fin utsikt mot sjø og fjell, samt hoppende hvaler og et rikt dyr- og fugleliv. Eiendommen har 2 km. strandlinje.På h ovedeiendommen står det bolighus og naust med behov for totalrenovering, samt fjøs som må rives. I tillegg er det 7 tilhørende råtomter og 2 tomter uten gitt bruksform.Eiendommen er konsesjonspliktig.I kommunens arealplan er det satt av 15 dekar til boligbebyggelse, samt ca. 30 dekar til fritidsbebyggelse, 16 dekar til næringsbebyggelse i Storhamna og Sandvika. Utviklingspotensialet er på ca. 20 boligtomter og 20-25 hytter.Man anser det også som mulig å legge til rette for havfiske- og nordlysturisme, samt næring innen fiskeoppdrett og havfiske. ... Les mer

Prisantydning: 4 990 000,-
Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
Eierform: Eier (Selveier)

Se full beskrivelse

Eiendom Kvaløyvågvegen 1451
9103 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-20-0288
Totalvurdering Stor eiendom med stort utbyggerpotensial i naturskjønne Kvaløyvågen!

Vaagen har et samlet areal på omtrent 1.601.661 kvm. Pga. eiendommens størrelse er det her et spennende utviklingspotensial. Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser, og kan skilte med meget fin utsikt mot sjø og fjell, samt hoppende hvaler og et rikt dyr- og fugleliv. Jakt- og fiskerettigheter medfølger eiendommen. Man anser det også som mulig å legge til rette for havfisketurisme og nordlysturisme, samt næring innen fiskeoppdrett og havfiske.

Eiendommen har 2 km. strandlinje.

P.t. står det et bolighus, et fjøs og et naust på eiendommen. Boligen på eiendommen er ikke beboelig og må totalrenoveres. Naustet trenger betydelig renovering, mens fjøset er falleferdig og må rives. Det er i tillegg tilhørende 7 tomter med egne bruks- og gårdsnummer, samt 2 tomter uten gitt bruksform.

Eiendommen er konsesjonspliktig.

Selger angir at det jfr. kommuneplanens arealdel (Tromsø Kommune) er avsatt ytterligere 15 dekar til boligbebyggelse på eiendommen, som inkludert det regulerte tomtefeltet med 7 tomter muligens kan gi utviklingspotensial på totalt 20 boligtomter om man legger til grunn ca. 1 dekar pr. tomt. Det er også, i arealplan, satt av ca. 30 dekar til fritidsbebyggelse/hytter v/Lillehamna som muligens kan gi et potensiale på ca. 20-25 hytter. Jfr. arealplanen er det også satt av 7 dekar til næringsbebyggelse i Storhamna og 9 dekar til næringsbebyggelse i Sandvika.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Ivar J. Nerdal.
Matrikkel Gnr. 79 bnr. 1 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i Kvaløyvågen på nordsiden av Kvaløya. I tillegg har eiendommen flere tilhørende tomter, med utsikt mot fjell og sjø. I Kvaløyvågen ligger det et lite fiskebruk, samt spredt småhusbebyggelse. Bygda ligger ca. 30 km. fra Tromsøya. Nærbutikken i Kvaløyvågen er nærmeste dagligvarebutikk, ellers er nærmeste dagligvarebutikk på Kvaløysletta.
Adkomst Det er forskjellig typer adkomst for de forskjellige tomtene. Tilleggstomtene har ikke etablert veinett.
Adkomst til hovedtomt er via offentlig vei. Fra offentlig vei er det etablert privat vei gjennom hele eiendommen.
Boligtype, og eierform Selveier Landbrukseiendom
Ferdigattest Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiver.
Innhold På hovedeiendommen (79/1) står p.t. et bolighus, et fjøs og et naust.

I tillegg er det en rekke tomter knyttet til matrikkel 79/1. Herunder kommer følgende matrikler:
79/66-79/72 (7 råtomter)
79/9 og 79/12 (eiendomsteiger på tilsammen ca. 16 mål)

De øvrige tomtene er ikke bebygd.
Standard Bolighuset er ikke beboelig og må totalrenoveres. Naustet trenger også betydelig renovering, mens fjøset er falleferdig og må rives.
Tomten Areal: 1 601 661 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gnr/Bnr 79/9 stiplet usikker linje Tomteareal 1 767 m²
Gnr/Bnr 79/12 Nesset Tomteareal 16 170 m²
Gnr/Bnr 79/72 Boligtomt Tomteareal 909 m²
Gnr/Bnr 79/71 Boligtomt Tomteareal 648 m²
Gnr/Bnr 79/70 Boligtomt Tomteareal 648 m²
Gnr/Bnr 79/69 Boligtomt Tomteareal 757 m²
Gnr/Bnr 79/68 Boligtomt Tomteareal 907 m²
Gnr/Bnr 79/67 Boligtomt Tomteareal 718,7 m²
Gnr/Bnr 79/66 Boligtomt Tomteareal 795 m²
Vei, vann og avløp Tilleggstomtene har ikke etablert vei-, vann- og avløpsnett.
Regulering Eiendommen er regulert for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, næringsvirksomhet og tiltak for stedbundet næring LNFR, jfr. kommuneplan datert 29.03.2017.

Det er ikke registrert pågående regulering i området.

Det er registrert hensynssoner for snø- og steinskred. Der det er hensynssoner må utbygger etablere avbøtende tiltak for å kunne forebygge. Dette må godkjennes av Tromsø kommune.
Konsesjon
Eiendommen er over 100 dekar eller har et produktivt landbruksareal (dyrka) på over 25 dekar av de totale 100, og utløser således full konsesjon.
Det er en forutsetning for nærværende handel at kjøper får innvilget dette. Partene er enig om at konsesjonsgebyret dekkes av kjøper og at overtagelsestidspunktet ikke kan settes før inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort.
Om ikke konsesjon gis, heves handelen uten ytterligere omkostninger for kjøper.
Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret. Behandlingstid for en konsesjonssøknad tar alt fra 1 - 3 måneder avhengig av saksbehandlertiden i den kommunen
eiendommen ligger i.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 4 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 218 424,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 298,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1942/1745-2/97 Bestemmelse om vannrett
09.11.1942
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:9

1943/996-1/97 Bestemmelse om vannrett
23.07.1943
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:9
Bestemmelse om vannledning

1971/2479-2/97 Bestemmelse om vannledn.
06.07.1971
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:22
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

1974/5537-1/97 Erklæring/avtale
13.11.1974
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger
mv.
Rettighetshaver: Tromsø kommune

1979/3534-1/97 Jordskifte
31.05.1979
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/8169-1/97 Best. om adkomstrett
28.12.1981
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:49
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om vedlikehold

1984/7097-1/97 Best. om adkomstrett
25.09.1984
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:50
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om vedlikehold

1984/9243-1/97 Best. om adkomstrett
19.12.1984
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:51
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om vedlikehold

1985/2086-1/97 Bestemmelse om vannledn.
25.03.1985
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:48
Bestemmelse om vedlikehold

1986/409702-2/97 Bestemmelse om vannledn.
02.10.1986
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:79 Bnr:52
Bestemmelse om vedlikehold

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Arbeidsnotat fra Consterro
Kommuneplan
Grunnkart
Eiendomsrapport
Matrikkelkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
SNE eiendomsmegling v/Ivar J. Nerdal har gleden av å presentere Kvaløyvågvegen 1451!
SNE eiendomsmegling v/Ivar J. Nerdal har gleden av å presentere Kvaløyvågvegen 1451!
En stor eiendom på ca. 1601,6 mål med stort utviklingspotensiale!
En stor eiendom på ca. 1601,6 mål med stort utviklingspotensiale!
Tilhørende eiendommen er det et boligfelt med 7 råtomter, samt 2 tomter som ikke er gitt bruksform
Tilhørende eiendommen er det et boligfelt med 7 råtomter, samt 2 tomter som ikke er gitt bruksform
Hovedtomten ligger på et nes rett ved sjøen
Hovedtomten ligger på et nes rett ved sjøen
På eiendommen står det p.t. et bolighus, et fjøs og et naust
På eiendommen står det p.t. et bolighus, et fjøs og et naust
Eiendommen strekker seg over et stort område
Eiendommen strekker seg over et stort område
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Dronefoto
Bolighuset på hovedtomten er ubeboelig og må totalrenoveres
Bolighuset på hovedtomten er ubeboelig og må totalrenoveres
Bolighus
Bolighus
Bolighus innvendig
Bolighus innvendig
På eiendommen står et fiskeskur for tørrfisk
På eiendommen står et fiskeskur for tørrfisk
På eiendommen står det et naust som trenger betydelig renovering
På eiendommen står det et naust som trenger betydelig renovering
Det er anlagt privat vei på hele eiendommen
Det er anlagt privat vei på hele eiendommen
Eiendommen ligger rett ved sjøen - det sies at innbyggerne i Kvaløyvågen kan se hvalene hoppe utenfor kjøkkenvinduet
Eiendommen ligger rett ved sjøen - det sies at innbyggerne i Kvaløyvågen kan se hvalene hoppe utenfor kjøkkenvinduet
Eiendommen har egen strandlinje på ca. 2 km.
Eiendommen har egen strandlinje på ca. 2 km.
Eiendommen har 2 km. lang strandlinje
Eiendommen har 2 km. lang strandlinje
Kvaløyvågen
Kvaløyvågen
Kvaløyvågen
Kvaløyvågen